http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

Начало

РДГ Сливен

РДГ – Сливен носи името на град Сливен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Сливен се намира в източната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново и РДГ - Шумен, на изток с РДГ – Бургас, на юг с Република Турция, на югозапад с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Стара Загора. Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Сливен извършва контрол върху горските територии на територията на Сливенска и Ямболска области в следните общини: Котел, Твърдица, Сливен, Нова Загора, Тунджа, Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово. На територията на РДГ – Сливен се намират 9 държавни горски стопанства, които са поделения на Югоизточното държавно предприятие, 1 общинско горско предприятие и 5 общински горски структури, които управляват и стопанисват горските територии държавна и общинска собственост.  


РДГ – Сливен уведомява гражданите и своите контрагенти, във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на гражданите следното: Регионална дирекция по горите Сливен осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят и чрез: - Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“;- електронната поща на дирекцията: rugsliven@iag.bg- лицензиран пощенски оператор;- на телефон 044622945Заповед и указания на директора на РДГ Сливен, можете да прочетете тук!


УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ,

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ СЛИВЕН, В ТОВА ЧИСЛО И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САНИТАРНА И ПРИНУДИТЕЛНА СЕЧ, ИЗДАДЕНИ ОТ РДГ СЛИВЕН СЛЕД 13 ЮНИ 2020 г., СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН В СЕКЦИЯ "ДОКУМЕНТИ" - "ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ" И/ИЛИ В СЕКЦИЯ "НОВИНИ" 


На вниманието на собствениците и ползвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ в обхвата на РДГ Сливен 

На вниманието на лицата, регистрирани по чл. 235 от ЗГ, упражняващичастна лесовъдска практика на територията на РДГ Сливен   Относно: чл. 50, ал. 15, т. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите 


Препратка към административните услуги на РДГ Сливен, които могат да се заявяват по електронен път.


ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДП ЮИДП – СЛИВЕН В ОБХВАТА НА РДГ СЛИВЕН, СЪГЛАСНО ЧЛ. 37 ОТ НАРЕДБА 18 ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН В СЕКЦИЯ " ДОКУМЕНТИ""ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ"


ВАЖНО!

Заповед за назначаване на комисия за приемане на 50 % от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на ТП "ДГС Стара река". 

Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливен”. 


 НОВИНИ

Заповед № РД10-272/14.11.2022 г. за утвърждаване на Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Болярово, в района на дейност на ТП "ДГС Елхово".

РЕШЕНИЕ № 1-I-1 към Протокол № 1 от 08.11.2022 г. за отказ за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост 

Заповед № РД10-267/31.10.2022 г. за назначаване на комисията, която да разгледа  материалите от изработения горскостопански план на общинските горски територии, собственост на Община Елхово, в района на дейност на ТП „ДГС Елхово”.

Заповед № РД10-266/31.10.2022 г. за назначаване на комисията, която да разгледа протокола от комисията по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. и материалите от изработения горскостопански план на общинските горски територии, собственост на Община Болярово, в района на дейност на ТП „ДГС Елхово”. 

Заповед № 933/25.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Елхово и община Болярово, област Ямбол, както и горскостопанския план за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Елхово”, гр. Елхово.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

От 8:30 до 17:00 часа

гр. Сливен, ул. "Орешака" № 15а

тел: 044/ 622 945

факс: 044/ 622 922

Електронна поща:

 rugsliven@iag.bg

 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Сливен, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне, и в последствие започне работа на дежурен телефонен номер за сигнали:

087 724 91 12

Уведомяването става в срок до 30 минути след настъпване на събитието /чл.14а, ал.6 от наредба №1 за контрола и опазването на горските територии/.
Материали към проект „Земите и горите на орела”
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995