http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

НачалоДокументиПредписания

РДГ Сливен | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Предписание на основание чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна сеч през 2024 год. в гори, собственост на ОБЩИНА ЕЛХОВО с рег. инд. № РДГ12-4549/ 18.06.2024 г.

Дата на публикуване: 18.06.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 г. в гори, предоставени за управление на ТП „ДГС КИПИЛОВО“, ЮИДП ДП СЛИВЕН с рег. инд. № РДГ12-4540/ 18.06.2024 г.

Дата на публикуване: 18.06.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. в гори, предоставени за управление на ТП „ДГС КОТЕЛ“, ЮИДП ДП СЛИВЕН с рег. инд. № РДГ12-4258/ 06.06.2024 г.

Дата на публикуване: 11.06.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. в гори, предоставени за управление на ТП „ДГС НОВА ЗАГОРА“, ЮИДП ДП СЛИВЕН с рег. инд. № РДГ12-4194/ 04.06.2024 г.

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. в гори, предоставени за управление на ТП „ДЛС ТУНДЖА“, ЮИДП ДП СЛИВЕН с рег. инд. № РДГ12-3925/23.05.24 г.

Дата на публикуване: 23.05.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. в гори, които са предоставени за управление на ТП „ДГС Стара река“, ЮИДП ДП СЛИВЕН, с рег. инд. № РДГ12-3694/14.05.2024 г.

Дата на публикуване: 15.05.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. в гори, които са предоставени за управление на ТП „ДГС Елхово“, ЮИДП ДП СЛИВЕН, с рег. инд. № РДГ12-3660/13.05.2024 г.

Дата на публикуване: 13.05.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. в гори, собственост на ТП „ДГС Твърдица“, ЮИДП ДП СЛИВЕН с рег. инд. № РДГ12-3277/26.04.2024 г.

Дата на публикуване: 29.04.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. в гори, собственост на ТП ДГС КОТЕЛ, ЮИДП ДП СЛИВЕН с рег. инд. № РДГ12-3221/24.04.2024 г.

Дата на публикуване: 24.04.2024 г. изтегли
 
Предписание изменение на Предписание с рег. индекс № РДГ12-8563/22.12.2023 г. на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в гори, собственост на Община Твърдица

Дата на публикуване: 23.04.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. в гори, предоставени за управление на ТП „ДЛС ТУНДЖА“, ЮИДП ДП СЛИВЕН с рег. инд. № РДГ12-1207/14.02.2024 г.

Дата на публикуване: 15.02.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. в гори, предоставени за управление на ТП ДГС НОВА ЗАГОРА, ЮИДП ДП СЛИВЕН с рег. инд. № РДГ12-952/ 05.02.2024 г.

Дата на публикуване: 15.02.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. с рег. индeкс: № РДГ12-926/ 05.02.2024 г.

Дата на публикуване: 05.02.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на принудителна сеч през 2024 год. в гори, предоставени за управление от ТП ДГС Сливен, ЮИДП ДП Сливен, с рег. инд. № РДГ12-728/ 26.01.2024 г.

Дата на публикуване: 29.01.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от ЗГ за провеждане на санитарна сеч през 2024 г. в гори, собственост на: физически лица, с рег. инд. № РДГ12-646/ 24.01.2024 г.

Дата на публикуване: 24.01.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 год. в гори, собственост на Община Твърдица

Дата на публикуване: 16.01.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 год. в гори, собственост на Община „Тунджа“

Дата на публикуване: 15.01.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 год. в гори, предоставени за управление от ТП ДГС Стара река, ЮИДП ДП СЛИВЕН

Дата на публикуване: 15.01.2024 г. изтегли
 
ПРЕДПИСАНИЕ на основание чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 год. в гори, собственост на Община Твърдица

Дата на публикуване: 22.12.2023 г. изтегли
 
ПРЕДПИСАНИЕ на основание чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 и 2024 год. в гори, собственост на Физ. лице

Дата на публикуване: 05.12.2023 г. изтегли
 
ПРЕДПИСАНИЕ на основание чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 и 2024 год. в гори, собственост на ДЛС Тунджа гр. Ямбол

Дата на публикуване: 05.12.2023 г. изтегли
 
ПРЕДПИСАНИЕ на основание чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 и 2024 год. в гори, собственост на ТП ДГС Кипилово, ДП ЮИДП СЛИВЕН

Дата на публикуване: 05.12.2023 г. изтегли
 
ПРЕДПИСАНИЕ на основание чл. 106/чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 и 2024 год. в гори, собственост на ДЛС Тунджа гр. Ямбол

Дата на публикуване: 05.12.2023 г. изтегли