http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

НачалоДокументиПлан извлечения

РДГ Сливен | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Одобрено план-извлечение на ТП „ДГС Котел“, с рег. индекс № РДГ12-4374/12.06.2024 г., по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ и по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ.

Дата на публикуване: 12.06.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение на ТП „ДГС Сливен“, с рег. индекс № РДГ12-4373/12.06.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ и по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ.

Дата на публикуване: 12.06.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение на ТП „ДГС Сливен“, с рег. индекс № РДГ12-3924/23.05.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ и по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ.

Дата на публикуване: 23.05.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение на ТП „ДГС Сливен“, с рег. индекс № РДГ12-3554/09.05.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ и по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ.

Дата на публикуване: 09.05.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение в гори, собственост на Община Сливен, с рег. индекс № РДГ12-1255/15.02.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ и по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ.

Дата на публикуване: 15.02.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение на ТП „ДГС Котел“, с рег. индекс № РДГ12-1076/09.02.2024 г., по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и по § 3, ал. 3, т. 1 от НСГ.

Дата на публикуване: 15.02.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение за извършване на дейности по поддържане на Екотон, в гори собственост на ТП „ДЛС Елхово“, с рег. индекс № РДГ12-746/29.01.2024 г.

Дата на публикуване: 29.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение за подотдели в обхвата на Община Сливен, с рег. индекс № РДГ12-581/22.01.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ и по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ.

Дата на публикуване: 29.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение на ТП „ДГС Кипилово“, с рег. индекс № РДГ12-281/10.01.2024 г.

Дата на публикуване: 15.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение на Община „Тунджа“, с рег. индекс № РДГ12-66/03.01.2024 г., образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ и по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ.

Дата на публикуване: 03.01.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение на ТП „ДЛС Тунджа“, с рег. индекс № РДГ12-45/03.01.2024 г., по проект за поддържане на Екотон, по чл. 52, ал. 2 и ал. 3 от НСГ, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ.

Дата на публикуване: 03.01.2024 г. изтегли