http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

НачалоДейностиОсновни дейности

РДГ Сливен | Основни дейности

Регионалната дирекция по горите (РДГ) е юридическо лице на бюджетна издръжка, структура на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).  Регионалната дирекция по горите осъществява функциите на Изпълнителната агенция по горите в определения и район на дейност с изключение на посочените в чл. 156, т. 10 от Закона за горите. Регионалната дирекция по горите е подчинена непосредствено на ИАГ. Регионалната дирекция по горите е специализирана териториална администрация, която подпомага директора при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.  При осъществяване на своята дейност администрацията се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките на своята компетентност.

Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на РДГ.  При осъществяване на правомощията си директорът на РДГ се подпомага от заместник-директор. Договорът с директора на РДГ се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.

Структура, функции и организация на работа на РДГ

Регионалната дирекция по горите е структурирана в две дирекции, една дирекция на обща администрация и една дирекция на специализирана администрация, както и финансов контрольор.

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора на регионалната дирекция по горите, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.  Общата администрация е организирана в  дирекция „ финансово стопански дейности”.

Специализираната администрация  подпомага директора на РДГ при осъществяване на неговите правомощия по Закона за горите  и нормативната уредба към него и е  организирана   в  дирекция „ горско стопанство”.

 

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност, като одобрява или отхвърля предложението за поемане на задължение или за извършване на разход от регионалната дирекция по горите.  Финансовият контрольор е на пряко подчинение на директора на регионалната дирекция по горите.