http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

РДГ Сливен | Обява за работа

Дата на валидност: 14.08.2017

Длъжност: Младши експерт „ Горска политика, програми, проекти и ползване в горите”
Звено: РДГ Сливен

Кратко описание на длъжността:

-  Контролира, координира изпълнението и консултира бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони(ПРСР) и други Оперативни програми на цялата територия на РДГ Сливен;

- Координира планирането и развитието на проектите по ПРСР и други Оперативни програми за горското стопанство  в рамките на РДГ Сливен;

- Осъществява комуникацията и координацията със съответните структури по изпълнение н ПРСР на областно и общинско ниво;

- Подпомага и контролира изпълнението и резултатите по дейностите по горските мерки в рамките на РДГ Сливен;

- Участва в популяризирането на ПРСР и консултира потенциалните кандидати за участие в нея и в други оперативни програми.

Материали