http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 27.04.2017

Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Сливен”
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Задължителни изисквания:

Кандидатът трябва да има завършено висше лесовъдско образование с образователно – квалификационна степен „магистър”; 

Кандидатът да има минимум 7 /седем/ години трудов стаж по специалността, придобит след завършване на висшето образование.

Материали