http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

Начало

РДГ Сливен

РДГ – Сливен носи името на град Сливен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Сливен се намира в източната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново и РДГ - Шумен, на изток с РДГ – Бургас, на юг с Република Турция, на югозапад с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Стара Загора. Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Сливен извършва контрол върху горските територии на територията на Сливенска и Ямболска области в следните общини: Котел, Твърдица, Сливен, Нова Загора, Тунджа, Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово. На територията на РДГ – Сливен се намират 9 държавни горски стопанства, които са поделения на Югоизточното държавно предприятие, 1 общинско горско предприятие и 5 общински горски структури, които управляват и стопанисват горските територии държавна и общинска собственост.  


РДГ – Сливен уведомява гражданите и своите контрагенти, във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на гражданите следното: Регионална дирекция по горите Сливен осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят и чрез: - Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“;- електронната поща на дирекцията: rugsliven@iag.bg- лицензиран пощенски оператор;- на телефон 044622945Заповед и указания на директора на РДГ Сливен, можете да прочетете тук!


УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ,

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ СЛИВЕН, В ТОВА ЧИСЛО И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САНИТАРНА И ПРИНУДИТЕЛНА СЕЧ, ИЗДАДЕНИ ОТ РДГ СЛИВЕН СЛЕД 13 ЮНИ 2020 г., СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН В СЕКЦИЯ "ДОКУМЕНТИ" - "ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ" И/ИЛИ В СЕКЦИЯ "НОВИНИ" 


На вниманието на собствениците и ползвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ в обхвата на РДГ Сливен 

На вниманието на лицата, регистрирани по чл. 235 от ЗГ, упражняващичастна лесовъдска практика на територията на РДГ Сливен   Относно: чл. 50, ал. 15, т. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите 


Препратка към административните услуги на РДГ Сливен, които могат да се заявяват по електронен път.


ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДП ЮИДП – СЛИВЕН В ОБХВАТА НА РДГ СЛИВЕН, СЪГЛАСНО ЧЛ. 37 ОТ НАРЕДБА 18 ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН В СЕКЦИЯ " ДОКУМЕНТИ""ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ"

Покана за обществено обсъждане на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на териториално поделение "Държавно горско стопанство Елхово" 

Покана за обществено обсъждане на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на териториално поделение "Държавно горско стопанство Твърдица"

Заповед № РД10-224/20.09.2021 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за разглеждането и приемането на горскостопанския план за горски територии – общинска собственост на Община Болярово, изработените горскостопански карти, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари. 

Заповед № РД10-106/28.05.2021 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за разглеждане на задание за извършване на инвентаризация на ГТ по чл. 13, чл. 63, ал. 1 и ал. 8   от Наредба №18/2015 г. в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Стара река”


 НОВИНИ

Заповед № РД-10-86/27.04.2021 г.  на директора на РДГ Сливен за отмяна на заповед № РД-10-83/21.04.2021 г.  за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, отнети в полза на държавата 

Подкрепа за кампания „Да съхраним вековните дървета на България”. Асоциацията на парковете в България стартира кампания за обявяване на вековни дървета в България. С реализирането на инициативата ще се съхрани ценното природно наследство, завещано ни от нашите предшественици лесовъди и от обществото като цяло. Чрез опазването на вековните дървета в страната ще се запазят дървесни индивиди, съхраняващи ценна генетична информация.

В рамките на кампанията Асоциацията на парковете в България ще събира информация за стари вековни дървета на територията на страната. Специалисти дендролози ще посещават отделните индивиди, за да оценят тяхната възраст и състояние.

Кампанията ще се провежда през цялата 2021 г.

Регионална дирекция по горите – Сливен, като регионална структура на Изпълнителна агенция по горите, се ангажира да популяризира кампанията на Асоциацията на парковете в България.

Уведомяваме всички граждани, че могат да подават информация за вековни дървета, намиращи се на територията на страната, на електронната ни поща: rugsliven@iag.bg и фейсбук страница, както и на адрес гр. Сливен, ул. „Орешака” 15а.

Заповед №РД-01-00027/24.03.2021 г. на областния управител на област Ямбол за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Ямбол

Заповед № РД-11-01-028/26.03.2021 г. на областния управител на област Сливен за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Сливен


 

Заповед №РД 10-199/18.08.2021 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за приемане на 50 % от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Сливен"

Заповед №РД 10-202/22.10.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за приемане на 100 % от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Елхово" 

Заповед №РД10-182/10.09.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за приемане на 50 % от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Елхово" 

Заповед №РД-10-155/03.08.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Твърдица" 

Заповед №РД-10-156/03.08.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Елхово"


ПРОМЕНИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Решение №2-II-1  от 10.03.2021 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост

Решение №1-II-1 от 07.01.2021 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Решение №2-I-1 от 18.11.2020 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия 


ПРОЕКТИ

Проект № BG06RDNP001-8.004-0024 по Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“


Информация по изпълнение на дейности по Проект №BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“–19 май 2021 г. 

Информация по изпълнение на дейности по Проект №BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“–13 май 2021 г. 

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 29 април 2021 г.

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 22 април 2021 г.

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 09 март 2021 г.

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 19 ноември 2020 г. 

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 12 ноември 2020 г.  

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 29 октомври 2020 г. 

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 22 октомври 2020 г.  

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005по Оперативна програма „Добро управление“ – 29 септември 2020 г. 

Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 „Повишаване на професионалния капацитет на служителите в Регионална дирекция по горите град Сливен чрез организиране и провеждане на специализирани обучения” по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура „Специализирани обучения за териториалната администрация“ № BG05SFOP001-2.019 на Регионална дирекция по горите Сливен 


Проект № CB005.2.12.073 „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” (GREEN FUTURE) по втората покана по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020

Информация по изпълнение на дейности на проект "Зелено бъдеще"(GREEN FUTURE) - №СВ005.2.12.073 – 25 септември 2020 г.

Информация по изпълнение на дейности на проект "Зелено бъдеще"(GREEN FUTURE) - №СВ005.2.12.073 – 10 септември 2020 г. 

Информация по изпълнение на Проект № CB005.2.12.073 „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” (GREEN FUTURE) по втората покана по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020

Информация за защита на личните данни


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РДГ-СЛИВЕН:

Платформа за достъп до обществена информация

Актуализиран списък за 2019 година на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална дирекция по горите гр. Сливен, както и форматите в които е достъпна съгласно чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление  подадено в Регионална дирекция по горите гр. Сливен или устно запитване.  Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в деловодството на Регионална дирекция по горите гр. Сливен, ул. „Орешака” 15а, тел.: 044/622 945. Заявления могат да се подават и по електронен път на електронен адрес:rugsliven@iag.bg

Предпоставките и правилата за достъпa до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ /Обн., ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г./ В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”
Видовете обществена информация са:
ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното саВикторина: „Учим и знаем за българската гора“

   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Можете да проверите знанията си като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк.

Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

8:30-12:00 - 12:30-17:00

гр. Сливен, ул. "Орешака" № 15а

тел: 044/ 622 945

факс: 044/ 622 922

Електронна поща:

 rugsliven@iag.bg

 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Сливен, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне, и в последствие започне работа на дежурен телефонен номер за сигнали:

087 724 91 12

Уведомяването става в срок до 30 минути след настъпване на събитието /чл.14а, ал.6 от наредба №1 за контрола и опазването на горските територии/.
Горскостопански планове
Регламент 995