http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

Начало

РДГ Сливен

РДГ – Сливен носи името на град Сливен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Сливен се намира в източната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново и РДГ - Шумен, на изток с РДГ – Бургас, на юг с Република Турция, на югозапад с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Стара Загора.

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Сливен извършва контрол върху горските територии на територията на Сливенска и Ямболска области в следните общини: Котел, Твърдица, Сливен, Нова Загора, Тунджа, Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово.
На територията на РДГ – Сливен се намират 9 държавни горски стопанства, които са поделения на Югоизточното държавно предприятие, 1 общинско горско предприятие и 5 общински горски структури, които управляват и стопанисват горските територии държавна и общинска собственост.  


ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,  

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на гражданите Ви уведомяваме следното:

Регионална дирекция по горите Сливен осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят и чрез:

 - Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“;

 - електронната поща на дирекцията: rugsliven@iag.bg;

- лицензиран пощенски оператор;

- на телефон 044622945.

Заповед и указания на директора на РДГ Сливен, можете да прочетете тук!


УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ,

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ СЛИВЕН, В ТОВА ЧИСЛО И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САНИТАРНА И ПРИНУДИТЕЛНА СЕЧ, ИЗДАДЕНИ ОТ РДГ СЛИВЕН СЛЕД 13 ЮНИ 2020 г., СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН В СЕКЦИЯ "ДОКУМЕНТИ" - "ДРУГИ" И/ИЛИ В СЕКЦИЯ "НОВИНИ" 


На вниманието на лицата, регистрирани по чл. 235 от ЗГ, упражняващи частна лесовъдска практика на територията на РДГ Сливен

Относно: чл. 50, ал. 15, т. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите

На вниманието на лицата, регистрирани по чл. 235 от ЗГ, упражняващи лесовъдска практика на територията на РДГ Сливен - ОТМЕНЕНИ "Указания за стопанисване на издънковите дъбови гори на територията на ДП ЮЗДП, ДП СЗДП и ДП ЮИДП" със: 

 Заповед № ЗАП-675/25.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за отмяна на „Указания за стопанисване на издънковите дъбови гори на територията на ДП ЮЗДП, ДП СЗДП и ДП ЮИДП”

Писмо РДГ12-4801 от 04.08.2020 г. с приложение
Относно: утвърдени указания по чл. 4 от Наредба № 8 / 05.08.2011 г. за сечите в горите за стопанисване на издънковите дъбови гори на територията на ДП ЮЗДП, ДП СЗДП и ДП ЮИДП.

Утвърдени указания по чл. 4 от Наредба № 8 / 05.08.2011 г. за сечите в горите за стопанисване на издънковите дъбови гори на територията на ДП ЮЗДП, ДП СЗДП и ДП ЮИДП.

Писмо РДГ12-4802 от 04.08.2020 г.

Относно: обема на дървесината, която ще се усвоява от просеки.

Писмо РДГ12-4803 от 04.08.2020 г.
Относно: чл. 27, ал. 3 от Наредба № 8 за сечите в горите.
 


Заповед №РД 10-202/22.10.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за приемане на 100 % от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Елхово"

Заповед №РД10-182/10.09.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за приемане на 50 % от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Елхово"

Заповед №РД-10-155/03.08.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Твърдица"

За извършване на текущ контрол на теренните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Твърдица"

Заповед №РД-10-156/03.08.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Елхово"

За извършване на текущ контрол на теренните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Елхово"


ПРОМЕНИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Решение № 2-I-1 от 18.11.2020 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия 


ПРОЕКТИ


Проект № BG06RDNP001-8.004-0024 по Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Проект на Регионална дирекция по горите гр. Сливен  „Изграждане на автоматични наблюдателни станции - пожаронаблюдателни кули, за борба с пожарите и закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, част от Схема за разполагане на средства за наблюдение и откриване на пожари в горските територии на страната, на територията на област Сливен и област Ямбол“, процедура № BG06RDNP001-8.004 – основна информация.


Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 19 ноември 2020 г.

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 12 ноември 2020 г. 

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 29 октомври 2020 г.

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 22 октомври 2020 г. 

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005по Оперативна програма „Добро управление“ – 29 септември 2020 г. 

Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 „Повишаване на професионалния капацитет на служителите в Регионална дирекция по горите град Сливен чрез организиране и провеждане на специализирани обучения” по Оперативна програма „Добро управление“ – 29 септември 2020 г.

Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 „Повишаване на професионалния капацитет на служителите в Регионална дирекция по горите град Сливен чрез организиране и провеждане на специализирани обучения” по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура „Специализирани обучения за териториалната администрация“ № BG05SFOP001-2.019 на Регионална дирекция по горите Сливен


ФОТОКОНКУРС "МОЙ РОДЕН КРАЙ, МОЯ ГОРДОСТ"

КЛАСИРАНЕ - ФОТОКОНКУРС "МОЙ РОДЕН КРАЙ, МОЯ ГОРДОСТ"


Регионална дирекция по горите - Сливен призовава за повишено внимание през предстоящия ловен сезон на прелетен дивеч

Регионална дирекция по горите – Сливен предупреждава всички ловци на територията на областите Сливен и Ямбол за повишена опасност от възникване на пожари при провеждане на ловни излети през предстоящия, от 08.08.2020 г., събота, ловен сезон на прелетен дивеч. 

Регионална дирекция по горите - Сливен призовава да бъдем внимателни при паленето на огън в гората

РДГ Сливен напомня, че по време на пожароопасния сезон, който продължава до месец октомври, съгласно Закона за горите се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии и на разстояние  100 метра от границите им. 

В Закона за опазване на земеделските земи също е въведена изрична забрана за палене на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи.  

Кампания "Спри горските пожари - научи как"

 Още информация за изискванията и правилата за пожарна безопасност, както и какво да правим, ако попаднем в горски пожар можете да намерите на: 

 - официалния сайтhttp://mvr.bg/gdpbzn 

информационния сайт на ГДПБЗН – МВРhttp://pojarna.com/bg/sections/bezopasnost_za_vas/sred_prirodata/; 

- facebook страницата на ГДПБЗН: https://www.facebook.com/RSPBZNSLIVEN/


Заповед № РД49-164/24.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е утвърдена нова схема за оповестяване при възникване на пожар в горските територии.

Заповед № РД-11-01-013/27.03.2020 г. на областния управител на област Сливен за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Сливен

Заповед № РД-01-00071/30.03.2020 г. на областния управител на област Ямбол за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Ямбол


Заповед № РД10-76/07.05.2020 г. на директора на РДГ Сливен за изваждане от употреба на производствена марка /ПМ/


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОБИЛНИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ!!! 

Регионална дирекция по горите - гр. Сливен информира всички заинтересовани страни за следното: 

Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б, ал. 3  от НКОГТ, обнародвана в Държавен вестник, бр. 89 от 12.11.2019 г., в съответствие с която: "Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в РДГ Сливен:

1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства;

2. заверено копие от документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството;

3. удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържаща потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата (важи за собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилните обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев ).

В тази връзка, с цел изпълнението на новите изисквания по отношение на  транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти с товарни превозни средства собствениците/ползвателите на товарни превозни средства за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти следва да предоставят всички данни, изискуеми по чл. 14 б, ал. 3 и ал. 5 от НКОГТ в Регионална дирекция по горите гр. Сливен съгласно чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, преди товарните транспортни средства да се използват за транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти след срока на влизане в сила на промените.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ: РЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОСЕКИ, ПОПАДАЩИ ПОД ЕЛЕКТРОПРОВОДИ


Информация по изпълнение на дейности на проект "Зелено бъдеще"(GREEN FUTURE) - №СВ005.2.12.073 – 25 септември 2020 г.

Проект № CB005.2.12.073 „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” (GREEN FUTURE) по втората покана по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020

Информация по изпълнение на дейности на проект "Зелено бъдеще"(GREEN FUTURE) - №СВ005.2.12.073 – 10 септември 2020 г. 

Информация по изпълнение на Проект № CB005.2.12.073 „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” (GREEN FUTURE) по втората покана по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020


Проект № CB005.2.12.073 „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” (GREEN FUTURE) по втората покана по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020

ОБЯВА ЗА ОПРОСТЕНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА "СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКА КУЛТУРА (ЗАЛЕСЯВАНЕ)" ПО ПРОЕКТ СВ005.2.12.073 

Tender procedure for Works for “Creation of forest culture (Afforestation)” in REGIONAL FOREST DIRECTORATE SLIVEN within project CB005.2.12.073 

Publication reference: CB005.2.12.073 – Works - 01 

 REGIONAL FOREST DIRECTORATE SLIVEN, Republic of Bulgaria intends to award a works contract for “Creation of forest culture (Afforestation)” in REGIONAL FOREST DIRECTORATE SLIVEN, Republic of Bulgaria with financial assistance from the Interreg - IPA СВС Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020 with CCI, Number: 2014TCI6I5CB005.  The tender dossier is available from the Contracting Authority and will also be published on the REGIONAL FOREST DIRECTORATE SLIVEN, official website: http://www.sliven.iag.bg,   as well as on the Interreg - IPA СВС Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020 official website http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders.

 The deadline for submission of tenders is 06.03.2020, 17.00 h local time. 

 Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the REGIONAL FOREST DIRECTORATE SLIVEN official website: http://www.sliven.iag.bg,   as well as on the Interreg - IPA СВС Bulgaria -Turkey Programme 2014-2020 official website http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders.

The tender dossier is available HERE


ОБЯВА ЗА ОПРОСТЕНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ПО ПРОЕКТ СВ005.2.12.073
 
Tender procedure for Supply of Specialized vehicle within project CB005.2.12.073
Publication reference: CB005.2.12.073 – SUPPLY – 04

REGIONAL FOREST DIRECTORATE SLIVEN, Republic of Bulgaria  intends to award a supply contract for “Supply of Specialized vehicle” in  REGIONAL FOREST DIRECTORATE SLIVEN, Republic of Bulgaria with financial assistance from the Interreg - IPA СВС Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020 with CCI, Number: 2014TCI6I5CB005.  The tender dossier is available from the Contracting Authority and will also be published on the REGIONAL FOREST DIRECTORATE SLIVEN, official website: https://www.sliven.iag.bg  as well as on the Interreg - IPA СВС Bulgaria-Turkey Programme 2014-2020 official website http://www.ipacbc-bgtr.eu/ 

 The deadline for submission of tenders is 09.01.2020, 17.00 h local time.

 Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the REGIONAL FOREST DIRECTORATE SLIVEN official website: https:// www.sliven.iag.bg  as well as on the Interreg - IPA СВС Bulgaria -Turkey Programme 2014-2020 official website http://www.ipacbc-bgtr.eu/

The tender dossier is available HERE

REGIONAL FOREST DIRECTORATE SLIVEN announces CANCELLATION OF A SERVICE TENDER PROCEDURE Supply of Specialized vehicle, Publication reference - CB005.2.12.073 – SUPPLY -04, Date of publication 05.12.2019, Programme title - Interreg - IPA СВС Bulgaria -Turkey Programme 2014-2020 with CCI, Number: 2014TCI6I5CB005.

ОБЯВА ЗА ОПРОСТЕНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ПО ПРОЕКТ СВ005.2.12.073

Contract title: Supply of Specialized vehicle 

Location: District/NUTS III- Yambol,  Town/city- Sliven, Republic of Bulgaria

Работно време:

8:30-12:00 - 12:30-17:00

гр. Сливен, ул. "Орешака" № 15а

тел: 044/ 622 945

факс: 044/ 622 922

Електронна поща:

 rugsliven@iag.bg

 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Сливен, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне, и в последствие започне работа на дежурен телефонен номер за сигнали:

087 724 91 12

Уведомяването става в срок до 30 минути след настъпване на събитието /чл.14а, ал.6 от наредба №1 за контрола и опазването на горските територии/.
"Моят разказ за гората"
 Седмица на гората - 2020 г.
Галерия
Разкази
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995