http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

Начало

РДГ Сливен

РДГ – Сливен носи името на град Сливен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Сливен се намира в източната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново и РДГ - Шумен, на изток с РДГ – Бургас, на юг с Република Турция, на югозапад с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Стара Загора.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Сливен извършва контрол върху горските територии на територията на Сливенска и Ямболска области в следните общини: Котел, Твърдица, Сливен, Нова Загора, Тунджа, Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово.
На територията на РДГ – Сливен се намират 8 държавни горски стопанства, които са поделения на Югоизточното държавно предприятие, 1 общинско горско предприятие и 6 общински горски структури, които управляват и стопанисват горските територии държавна и общинска собственост.  


УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ СЛИВЕН, СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН В СЕКЦИЯ "ДОКУМЕНТИ" -"ДРУГИ" И/ИЛИ В СЕКЦИЯ "НОВИНИ"

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ: РЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОСЕКИ, ПОПАДАЩИ ПОД ЕЛЕКТРОПРОВОДИ


Проект № CB005.2.12.073 „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” (GREEN FUTURE) по втората покана по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020


Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Регионална дирекция по горите Сливен

Списък с услуги предоставяни от РДГ Сливен


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГРАД СЛИВЕН

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в РДГ Сливен

РДГ Сливен: Заповед № РД-10-47/13.03.2017 г.

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ за 2016 година

Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ за 2017 година

Годишен отчет за постъпилите  заявления по ЗДОИ за 2018 година


Етичен кодекс на поведение на служителите на РДГ Сливен

Харта на клиента и правила за организация на административното обслужване в Регионална дирекция


РДГ СЛИВЕН: РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПРОГРАМИ

 ЗАПОВЕД №РД-10-122/29.06.2017 г. НА ДИРЕКТОРА НА РДГ СЛИВЕН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПРОГРАМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ СЛИВЕН

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГСП 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.186 ОТ ЗГ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА


РДГ СЛИВЕН: ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.84, АЛ.1 ОТ ЗГ

 Декларация по чл.84 от Закона за горите във връзка с поземлени имоти в земеделски територии,  придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ след 01.03.1991 г., но собственикът им желае да ги ползва като земеделска територия. 


РДГ СЛИВЕН: ИСКАНЕ ПО ЧЛ.84, АЛ.2 ОТ ЗГ

Искане по чл.84 от Закона за горите във връзка с поземлени имоти в земеделски територии,  придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ след 01.03.1991 г., но собственикът им желае да ги ползва като земеделска територия. 


Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез Системата за сигурно електронно връчване в РДГ Сливен


Заповед № РД 10-172/30.09.2019 г. на директора на РДГ Сливен за забрана на достъпа до горски територии с огнища на АЧС в обхвата на ДГС Сливен

Заповед № РД10-173/04.10.2019 г. на директора на РДГ Сливен за отмяна на заповед за забрана на достъп до горски територии с огнища на АЧС в обхвата на ДГС Сливен

Заповед № РД 10-174/04.10.2019 г. на директора на РДГ Сливен за забрана достъпа до горски територии около огнища на АЧС в обхвата на ДГС Сливен


Заповед № 483/25.05.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за провеждане на съвещание по чл. 34 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране на горските територии във връзка с предстоящата инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Нова Загора"


Заповед №РД 10-210/23.07.2018 г. за ограничаване на достъпа до горските територии в обхвата на РДГ Сливен във връзка с недопускане разпространението на Африканска чума по свинете


Заповед №РД 10-215/24.07.2018 г. за отмяна на ограничението за достъп до горските територии на лицата, които извършват събиране на трюфели.


Длъжностно лице по защита на личните данни в РДГ Сливен - Милена Султанова, телефон за контакти: 044/ 622 945, 0898 395707; ел. поща:sultanova.milena@gmail.com. Информация относно обработването на лични данни в РДГ Сливен може да получите в раздел "Документи" - "Други".


Заповед №РД 10-259/12.09.2018 г. на директора на РДГ Сливен за комисия за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Нова Загора"


Заповед №РД 10-285/10.10.2018 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за приемане на 100% от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Нова Загора"

РЕШЕНИЕ № 1-I-1 от 29.11.2018 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост

РЕШЕНИЕ № 1-I-2 от 29.11.2018 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост

Заповед № РД-11-01-010/27.03.2019 г. на областния управител на област Сливен за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на областта 

Заповед № РД-01-00051/26.03.2019 г. на областния управител на област Ямбол за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на областта

РЕШЕНИЕ № 1-I-1 от 09.04.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост 

Заповед №РД-10-56/10.04.2019 г. на директора на РДГ Сливен за изваждане от употреба на производствена марка

РЕШЕНИЕ № 2-II-1 от 24.04.2019 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия - частна собственост

РЕШЕНИЕ № 3-II-1 от 08.05.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост 

РЕШЕНИЕ № 3-II-2 от 08.05.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост 

РЕШЕНИЕ № 3-II-3 от 08.05.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост

РЕШЕНИЕ № 4-II-1 от 30.05.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия - частна собственост

РЕШЕНИЕ № 4-II-2 от 30.05.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия - частна собственост

РЕШЕНИЕ № 4-II-3 от 30.05.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия - частна собственост

РЕШЕНИЕ № 5- I-1 от 23 юли 2019 г.  на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване  за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия - частна държавна собственост

РЕШЕНИЕ № 6-II-1 от 18 октомври 2019 г.  на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия - частна държавна собственост

РЕШЕНИЕ № 6-II-2 от 18 октомври 2019 г.  на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия - частна държавна собственост


 

           

 
Работно време:

8:30-12:00 - 12:30-17:00

гр. Сливен, ул. "Орешака" № 15а

тел: 044/ 622 945

факс: 044/ 622 922

Електронна поща:

 rugsliven@iag.bg

 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Сливен, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне, и в последствие започне работа на дежурен телефонен номер за сигнали:

087 724 91 12

Уведомяването става в срок до 30 минути след настъпване на събитието /чл.14а, ал.6 от наредба №1 за контрола и опазването на горските територии/.
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995