http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

Начало

РДГ Сливен

РДГ – Сливен носи името на град Сливен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Сливен се намира в източната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново и РДГ - Шумен, на изток с РДГ – Бургас, на юг с Република Турция, на югозапад с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Стара Загора. Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Сливен извършва контрол върху горските територии на територията на Сливенска и Ямболска области в следните общини: Котел, Твърдица, Сливен, Нова Загора, Тунджа, Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово. На територията на РДГ – Сливен се намират 9 държавни горски стопанства, които са поделения на Югоизточното държавно предприятие, 1 общинско горско предприятие и 5 общински горски структури, които управляват и стопанисват горските територии държавна и общинска собственост.  


РДГ – Сливен уведомява гражданите и своите контрагенти, във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на гражданите следното: Регионална дирекция по горите Сливен осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят и чрез: - Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“;- електронната поща на дирекцията: rugsliven@iag.bg- лицензиран пощенски оператор;- на телефон 044622945Заповед и указания на директора на РДГ Сливен, можете да прочетете тук!


УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ,

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ СЛИВЕН, В ТОВА ЧИСЛО И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САНИТАРНА И ПРИНУДИТЕЛНА СЕЧ, ИЗДАДЕНИ ОТ РДГ СЛИВЕН СЛЕД 13 ЮНИ 2020 г., СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН В СЕКЦИЯ "ДОКУМЕНТИ" - "ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ" И/ИЛИ В СЕКЦИЯ "НОВИНИ" 


На вниманието на собствениците и ползвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ в обхвата на РДГ Сливен 

На вниманието на лицата, регистрирани по чл. 235 от ЗГ, упражняващичастна лесовъдска практика на територията на РДГ Сливен   Относно: чл. 50, ал. 15, т. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите 


Препратка към административните услуги на РДГ Сливен, които могат да се заявяват по електронен път.


ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДП ЮИДП – СЛИВЕН В ОБХВАТА НА РДГ СЛИВЕН, СЪГЛАСНО ЧЛ. 37 ОТ НАРЕДБА 18 ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН В СЕКЦИЯ " ДОКУМЕНТИ""ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ"


ВАЖНО!

Заповед № РД-11-01-029/16.03.2023 г. на областния управител на област Сливен за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Сливен

Заповед № РД-01-00033/14.03.2023 г. на областния управител на област Ямбол за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Ямбол

Заповед за назначаване на комисия за приемане на 50 % от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на ТП "ДГС Стара река". 

Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливен”. 


 НОВИНИ

Заповед № РД10-272/14.11.2022 г. за утвърждаване на Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Болярово, в района на дейност на ТП "ДГС Елхово".

РЕШЕНИЕ № 1-I-1 към Протокол № 1 от 08.11.2022 г. за отказ за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост 

Заповед № РД10-267/31.10.2022 г. за назначаване на комисията, която да разгледа  материалите от изработения горскостопански план на общинските горски територии, собственост на Община Елхово, в района на дейност на ТП „ДГС Елхово”.

Заповед № РД10-266/31.10.2022 г. за назначаване на комисията, която да разгледа протокола от комисията по чл. 90, ал. 1, т. 2 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. и материалите от изработения горскостопански план на общинските горски територии, собственост на Община Болярово, в района на дейност на ТП „ДГС Елхово”. 

Заповед № 933/25.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Елхово и община Болярово, област Ямбол, както и горскостопанския план за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Елхово”, гр. Елхово.


Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ за 2022 година

Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ за 2021 година

Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ за 2020 година

Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ за 2019 година

 
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

От 8:30 до 17:00 часа

гр. Сливен, ул. "Орешака" № 15а

тел: 044/ 622 945

факс: 044/ 622 922

Електронна поща:

 rugsliven@iag.bg

 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Сливен, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне, и в последствие започне работа на дежурен телефонен номер за сигнали:

087 724 91 12

Уведомяването става в срок до 30 минути след настъпване на събитието /чл.14а, ал.6 от наредба №1 за контрола и опазването на горските територии/.
Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995