http://www.sliven.iag.bg/news/lang/1/year/2015/month/06/page/1/archive

http://admin.iag.bg/admstatic/filemanager/files/index.php

Начало

РДГ Сливен

РДГ – Сливен носи името на град Сливен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Сливен се намира в източната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново и РДГ - Шумен, на изток с РДГ – Бургас, на юг с Република Турция, на югозапад с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Стара Загора. Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Сливен извършва контрол върху горските територии на територията на Сливенска и Ямболска области в следните общини: Котел, Твърдица, Сливен, Нова Загора, Тунджа, Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово. На територията на РДГ – Сливен се намират 9 държавни горски стопанства, които са поделения на Югоизточното държавно предприятие, 1 общинско горско предприятие и 5 общински горски структури, които управляват и стопанисват горските територии държавна и общинска собственост.  


РДГ – Сливен уведомява гражданите и своите контрагенти, във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, осигуряване на здравословни условия на труд и гарантиран непрекъснат процес на обслужване на гражданите следното: Регионална дирекция по горите Сливен осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят и чрез: - Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“;- електронната поща на дирекцията: rugsliven@iag.bg- лицензиран пощенски оператор;- на телефон 044622945Заповед и указания на директора на РДГ Сливен, можете да прочетете тук!


УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ,

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДГ СЛИВЕН, В ТОВА ЧИСЛО И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САНИТАРНА И ПРИНУДИТЕЛНА СЕЧ, ИЗДАДЕНИ ОТ РДГ СЛИВЕН СЛЕД 13 ЮНИ 2020 г., СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА РДГ СЛИВЕН В СЕКЦИЯ "ДОКУМЕНТИ" - "ДРУГИ" И/ИЛИ В СЕКЦИЯ "НОВИНИ" 


На вниманието на собствениците и ползвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ в обхвата на РДГ Сливен 

На вниманието на лицата, регистрирани по чл. 235 от ЗГ, упражняващичастна лесовъдска практика на територията на РДГ Сливен

Относно: чл. 50, ал. 15, т. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите 


Препратка към административните услуги на РДГ Сливен, които могат да се заявяват по електронен път.


НОВИНИ

Заповед № РД-10-86/27.04.2021 г.  на директора на РДГ Сливен за отмяна на заповед № РД-10-83/21.04.2021 г.  за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, отнети в полза на държавата 

Подкрепа за кампания „Да съхраним вековните дървета на България”.

Асоциацията на парковете в България стартира кампания за обявяване на вековни дървета в България. С реализирането на инициативата ще се съхрани ценното природно наследство, завещано ни от нашите предшественици лесовъди и от обществото като цяло. Чрез опазването на вековните дървета в страната ще се запазят дървесни индивиди, съхраняващи ценна генетична информация.

В рамките на кампанията Асоциацията на парковете в България ще събира информация за стари вековни дървета на територията на страната. Специалисти дендролози ще посещават отделните индивиди, за да оценят тяхната възраст и състояние.

Кампанията ще се провежда през цялата 2021 г.

Регионална дирекция по горите – Сливен, като регионална структура на Изпълнителна агенция по горите, се ангажира да популяризира кампанията на Асоциацията на парковете в България.

Уведомяваме всички граждани, че могат да подават информация за вековни дървета, намиращи се на територията на страната, на електронната ни поща: rugsliven@iag.bg и фейсбук страница, както и на адрес гр. Сливен, ул. „Орешака” 15а.

Заповед №РД-01-00027/24.03.2021 г. на областния управител на област Ямбол за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Ямбол

Заповед № РД-11-01-028/26.03.2021 г. на областния управител на област Сливен за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Сливен

Заповед №РД 10-202/22.10.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за приемане на 100 % от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Елхово" 

Заповед №РД10-182/10.09.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за приемане на 50 % от теренно-проучвателните работи по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Елхово" 

Заповед №РД-10-155/03.08.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Твърдица" 

Заповед №РД-10-156/03.08.2020 г. на директора на РДГ Сливен за назначаване на комисия за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП "ДГС Елхово"


ПРОМЕНИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Решение №2-II-1  от 10.03.2021 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост

Решение №1-II-1 от 07.01.2021 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Решение №2-I-1 от 18.11.2020 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия 


ПРОЕКТИ

Проект № BG06RDNP001-8.004-0024 по Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“


Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 29 април 2021 г.

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 22 април 2021 г.

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 09 март 2021 г.

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 19 ноември 2020 г. 

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 12 ноември 2020 г.  

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 29 октомври 2020 г. 

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 по Оперативна програма „Добро управление“ – 22 октомври 2020 г.  

Информация по изпълнение на дейности по Проект № BG05SFOP001-2.019-0005по Оперативна програма „Добро управление“ – 29 септември 2020 г. 

Проект № BG05SFOP001-2.019-0005 „Повишаване на професионалния капацитет на служителите в Регионална дирекция по горите град Сливен чрез организиране и провеждане на специализирани обучения” по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура „Специализирани обучения за териториалната администрация“ № BG05SFOP001-2.019 на Регионална дирекция по горите Сливен 


Проект № CB005.2.12.073 „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” (GREEN FUTURE) по втората покана по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020

Информация по изпълнение на дейности на проект "Зелено бъдеще"(GREEN FUTURE) - №СВ005.2.12.073 – 25 септември 2020 г.

Информация по изпълнение на дейности на проект "Зелено бъдеще"(GREEN FUTURE) - №СВ005.2.12.073 – 10 септември 2020 г. 

Информация по изпълнение на Проект № CB005.2.12.073 „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” (GREEN FUTURE) по втората покана по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020


Информация за защита на личните данни


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РДГ-СЛИВЕН:

Платформа за достъп до обществена информация

Актуализиран списък за 2019 година на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална дирекция по горите гр. Сливен, както и форматите в които е достъпна съгласно чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление  подадено в Регионална дирекция по горите гр. Сливен или устно запитване.  Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в деловодството на Регионална дирекция по горите гр. Сливен, ул. „Орешака” 15а, тел.: 044/622 945. Заявления могат да се подават и по електронен път на електронен адрес:rugsliven@iag.bg

Предпоставките и правилата за достъпa до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ /Обн., ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г./ В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”
Видовете обществена информация са:
ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ
.
СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ
 ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/. Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ:“Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

Закон за достъп до обществена информация 

РДГ Сливен: Заповед № РД-10-47/13.03.2017 г.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в РДГ Сливен

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Заповед за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информаци

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 година 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

 

Харта на клиента и правила за организация на административното обслужване в Регионална дирекция по горите Сливен

 
Етичен кодекс за поведение на служителите в РДГ Сливен    

 
Викторина: „Учим и знаем за българската гора“

   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Можете да проверите знанията си като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк.

Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

8:30-12:00 - 12:30-17:00

гр. Сливен, ул. "Орешака" № 15а

тел: 044/ 622 945

факс: 044/ 622 922

Електронна поща:

 rugsliven@iag.bg

 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Сливен, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне, и в последствие започне работа на дежурен телефонен номер за сигнали:

087 724 91 12

Уведомяването става в срок до 30 минути след настъпване на събитието /чл.14а, ал.6 от наредба №1 за контрола и опазването на горските територии/.
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995